ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΦΥΛΛΟ

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 

Με απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου και σύμφωνα με τις διατάξεις, μεταξύ άλλων: Του άρθρου 35, παρ. 3α, 3β, 3γ του Ν. 3274/04, περί χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, την υπ’ αριθμ. 311/10.10.2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας από όργανα του Δήμου

κ.λπ., καθορίστηκαν οι δικαιούχοι που μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, που είναι: Ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Α. Παχατουρίδης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Β. Λώλος και οι αντ/ρχοι κ.κ. Α. Θεοδωράκος, Π. Λύκος, Κ. Ποθητός, Β. Μπέτσης, Γ. Τσαλίκης, Γ. Τσίνας και Μ. Τσιώτα Μάρκου.

“ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ