ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΦΥΛΛΟ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

 

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής -πρόεδρος της οποίας είναι ο αντ/ρχος Οικιστικής Ανάπτυξης κ. Παναγ. Λύκος- της 22.10.2019 ορίστηκε επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: Συντήρηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων σε σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Περιστερίου, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ.

Στα μέλη που κληρώθηκαν από το ηλεκτρονικό μητρώο (ΜΗΜΕΔ) μετέχουν από πλευράς Περιστερίου: Στα τακτικά, ο πολιτικός μηχανικός κ. Γεωρ. Παπαϊωάννου και στα αναπληρωματικά η πολιτικός μηχανικός κα Κρυσταλλένια Μυτακίδη

Το έργο θα δημοπρατηθεί με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή.

“ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ