ΚΥΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΦΥΛΛΟ

Η διαδικασία επιλογής ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2018

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

 fari

Η Γενική - Οικογενειακή Ιατρική (General Practice ή Family Medicine) είναι μία Ιατρική Ειδικότητα με πολυετή ιστορία στις προηγμένες χώρες, αλλά πρόσφατη στην Ελλάδα. Αποτελεί έναν ακαδημαϊκό και επιστημονικό κλάδο με το δικό του εκπαιδευτικό περιεχόμενο, έρευνα, επιστημονική τεκμηρίωση και κλινική δραστηριότητα. Είναι μία κλινική Ιατρική Ειδικότητα προσανατολισμένη προς την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός είναι εξειδικευμένος ιατρός με τετραετή ειδίκευση, εκπαιδευμένος σύμφωνα με τις αρχές του επιστημονικού κλάδου της Γενικής - Οικογενειακής Ιατρικής. Αποτελεί το πρώτο σημείο της ιατρικής επαφής με το σύστημα φροντίδας υγείας, παρέχοντας ανοιχτή και απεριόριστη πρόσβαση στους χρήστες του, ασχολούμενος με τα προβλήματα υγείας ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Χρησιμοποιεί αποδοτικά το σύστημα υγείας, συνεργαζόμενος με άλλους επαγγελματίες υγείας και επικοινωνώντας με άλλες ειδικότητες, αναλαμβάνοντας ρόλο συνηγόρου υπέρ του ασθενούς, όταν αυτό χρειάζεται.

ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Αναπτύσσει μία προσωποκεντρική και ολιστική προσέγγιση, επικεντρωμένη στο άτομο, στην οικογένειά του και στην κοινότητά τους.

Εργάζεται για την καθιέρωση μίας προσωπικής σχέσης, μέσω της αποτελεσματικής επικοινωνίας ανάμεσα στον ιατρό και τον ασθενή. Διαχειρίζεται ταυτόχρονα οξέα και χρόνια προβλήματα υγείας των ασθενών του, ενώ παράλληλα προάγει την υγεία και την ευεξία της κοινότητας μέσα από κατάλληλες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις προληπτικής ιατρικής και αγωγής της υγείας.

Πρόληψη

Η πρόληψη ορίζεται ως το μέσον για την προαγωγή και διατήρηση της υγείας και την αποτροπή της ασθένειας. Ασχολείται με την απομάκρυνση ή ελάττωση των παραγόντων κινδύνου, την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία και τον περιορισμό των επιπλοκών. Η προαγωγή της υγείας αποσκοπεί στη βοήθεια υγιών ατόμων να μάθουν υγιείς συμπεριφορές και να αναλάβουν την ευθύνη για την ευεξία τους.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

➢ Συμβουλευτική Αγωγή για αλλαγές σε παράγοντες του τρόπου της καθημερινής ζωής, οι οποίοι συνδέονται με νόσους.

➢ Καθοδήγηση σχετικά με την κληρονομικότητα ορισμένων νόσων και την αποτροπή εμφάνισής τους.

➢ Κατευθυντήριες οδηγίες για τον εμβολιασμό έναντι λοιμωδών νοσημάτων π.χ. πότε και ποιες ομάδες πρέπει να εμβολιαστούν για τον ιό της γρίπης, τον πνευμονιόκοκκο, τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) κτλ.

➢ Διάγνωση νόσου σε πρώιμο στάδιο με screening πληθυσμού, ώστε η θεραπεία να αρχίσει πριν επέλθουν ιστολογικές αλλοιώσεις π.χ screening για την αρτηριακή υπέρταση, το σακχαρώδη διαβήτη, το μεταβολικό σύνδρομο, τον καρκίνο του μαστού, του προστάτη κ.λπ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η διάγνωση που επικεντρώνεται στη νόσο, ο τυπικός εκπρόσωπος της νοσοκομειακής ιατρικής χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα όρια. Η αντιμετώπιση μίας συγκεκριμένης νόσου και ο διαχωρισμός της από τα υπόλοιπα αλληλοεξαρτώμενα συστήματα του οργανισμού έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη προσέγγισης του ασθενή ως ολότητα. Αντίθετα η ολιστική προσέγγιση, η αντιμετώπιση δηλαδή του προσώπου του ασθενούς στο σύνολό του, είναι πολύ σημαντική στη σύγχρονη ιατρική.

Ο οικογενειακός γιατρός παρέχει ολοκληρωμένη και συνεχή φροντίδα στο άτομο με σκοπό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ο Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός στοχεύει στη συνεχή και προσωπική φροντίδα. Δημιουργούνται έτσι ισχυροί δεσμοί μεταξύ ιατρού – ασθενούς οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την πρόληψη, έρευνα και χειρισμό της οποιασδήποτε νόσου. Επειδή είναι υπεύθυνος για ολόκληρο τον ιατρικό φάκελο είναι ενήμερος για όλα τα θέματα υγείας του ασθενούς.

Ο οικογενειακός γιατρός μπορεί να είναι:

α) γιατρός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ.,

β) γιατρός που παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017 (Α’ 38)

γ) ιδιώτης γιατρός συμβεβλημένος με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.

Οι οικογενειακοί γιατροί είναι γιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Φ.Υ.)

Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) νοείται το σύνολο των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση, διατήρηση και βελτίωση της υγείας του ανθρώπου. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, την θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής. Το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στο σύνολο του πληθυσμού, με σεβασμό στα δικαιώματα και τις ανάγκες του.

2. Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. αποτελούνται από:

α) τις υπηρεσίες υγείας για την παροχή των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή του ατόμου σε νοσηλευτικό ίδρυμα,

β) την εκτίμηση των αναγκών υγείας των πολιτών, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και προγραμμάτων για την πρόληψη νοσημάτων, την καθολική εφαρμογή εθνικού προγράμματος προσυμπτωματικού ελέγχου για επιλεγμένα νοσήματα και την προαγωγή υγείας,

γ) την τακτική παρακολούθηση και τη διαχείριση ασθενών με χρόνια νοσήματα,

δ) τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις υπηρεσίες μητέρας – παιδιού,

ε) την παραπομπή, παρακολούθηση και κατά περίπτωση συνδιαχείριση περιστατικών στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα,

στ) την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας,

ζ) την υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού,

η) τις υπηρεσίες αποκατάστασης,

θ) την παροχή ανακουφιστικής και παρηγορητικής φροντίδας,

ι) την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Ψυχικής Υγείας και τη διασύνδεση με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας,

ια) την Πρωτοβάθμια Οδοντιατρική και Ορθοδοντική Φροντίδα, με έμφαση στην πρόληψη,

ιβ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ

Ο Οικογενειακός γιατρός θα είναι ο "πλοηγός" του ασφαλισμένου μέσα στο Σύστημα Υγείας. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να μπαίνουν με κωδικούς TAXISNET και AMKA στην ιστοσελίδα www.hdika.gr και να αναζητούν τον οικογενειακό γιατρό της περιοχής τους και να κλείνουν ραντεβού για την επίσκεψη τους.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή απευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1-Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

2-Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).

3-Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.

4-Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

5-Εκτύπωση της αίτησης.

*

Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υποβληθείσα αίτηση.

Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με:

Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.

Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διαδικασία επιλογής Οικογενειακού Γιατρού ξεκίνησε την 1η Αυγούστου 2018 και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.

Μπορείτε να αλλάξετε Οικογενειακό Ιατρό μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου από την εγγραφή σας.

Μπορείτε να προγραμματίζετε επισκέψεις μόνο στον Οικογενειακό Ιατρό στον οποίο έχετε εγγραφεί.

Για δωρεάν επίσκεψη σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό άλλης ειδικότητας πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία της παραπομπής από τον Οικογενειακό Ιατρό.

ΦΑΡΡΗ ΑΓΑΘΗ

Οικογενειακός Ιατρός

Ειδικότητα Γενικής Ιατρικής

Βασ. Αλεξάνδρου 14 – 20 Περιστέρι

τηλ. 210 5759440 – 694 555 4069

 

“ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ

 

 • ΠΑΠΑΔΕΑ
 • ΠΑΠΑΔΕΑ
 • DIAFIMISI
 • ΛΑΚΙΩΤΗΣ
 • ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ
 • PYRODIAMANT
 • FARI
 • AGENCY
 • AKOUSTIKA
 • ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
 • HONDOS CENTER
 • STAUROULIAS
 • STAUROULIAS
 • BASILOPOULOS